ఈ పుస్తకంలో సురపురపు కేశవయ్య , రాపాక లక్ష్మీపతి, కూచిమంచి జగ్గకవి, గోగులపాటి కూర్మనాధకవి , ముద్దుపళని , ముక్తేని పెరుమాల్లయ్య కవి, ,గాలి ఓబులయ్య ,అడిదము సూరకవి మొదలగు వారి సాహీతీ వేత్తల చరిత్ర లు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good