తెలుగు యువకుల హృదయాలలో కమ్యూనిస్టు విప్లవభావాల గాలులు, ఆత్మాశ్రయమైన భావకవిత్వంపై తిరుగుబాటు గాలులు వీస్తున్న 1930, 1940 దశకాలలో ముందుకు దూసుకువచ్చిన తొలి విడత 'అభ్యుదయ కవులలో' 'తెన్నేటి సూరి' ఒకరు.

నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం - ఆశయాల కోసం జీవితాన్ని ముళ్ళబాట చేసుకున్న

సుప్రసిద్ధ అభ్యుదయ కవి, ధీరోదాత్తుడు 'తెన్నేటి సూరి, - సూర్యప్రకాశరావు'.

ఈ సంపుటంలో వ్యాసాలు, తెరమీద, ఇటీవల సేకరించినవి పొందుపరచబడినవి.

Pages : 226

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good