ఈ పుస్తకంలో తెనాలి రామకృష్ణుడు - దేవి సఖ్స్త్కారం, తెనాలి రామకృష్ణుడు రాజుగారి, కొలువులో విదుషకుడుఅవుతాడు, తెనాలి రామకృష్ణుడు - ఇద్దరు దొంగలు, నల్లకుక్కని తెల్లకుక్కగా మార్చడం, అహంకారి అయిన మల్లయోధుని, గర్వం రామకృష్ణుడు అణచుట, రామకృష్ణుడు - వంకాయ,  తేడాగా చిత్రీకరించడం, రామకృష్ణుడు తన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవటం, తెనాలి రామకృష్ణుడు దూతగా వెళ్ళుట, బంగారు మామిడి పండ్లు, కలల సౌధం, తెనాలి రామకృష్ణుడు - అపశకునం, తెనాలి రామకృష్ణుడు - అహంకార పండితులు, అతి విలువైన కనుక, దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడిన దొంగలు, నిజయతిపరుడు, ధనికుడు, బీదవాడు, గుర్రలాట, ఆ ఏడాదిలో తెలివితక్కువ వాడు, ఎర్ర నెమలి, రాజుగారి కోపం, రాజుగారి బాకి తీరింది, యుద్ధ వీరుడు, రామకృష్ణుని జోస్యం, దోమ కత్తుక, గురించే ఉన్నవి,

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good