ఈ తెలుగు వ్యాకరణ చంద్రిక ఎందుకు చదవాలి?
తెలుగు వారు తమ మాతృభాష తెలుగు పై సమగ్ర అవగాహన కల్గి చక్కని తెలుగు మాట్లాడాలి, వ్రాయాలి అంటే ఈ వ్యాకరణ గ్రంథం చదవాలి.
గ్రాంథికభాష, సరళగ్రాంథిక భాష, శిష్టవ్యావహారిక భాష, మాండలికభాష వంటి తెలుగు భాషా భేధాలపై అవగాహన కావాలంటే ఈ వ్యాకరణ గ్రంథం చదవాలి.
గ్రాంథిక భాష (ప్రాచీన ప్రామాణిక భాష), శిష్ట వ్యావహారిక భాష (ఆధునిక ప్రామాణిక భాష) లకు గల ప్రధాన భేదం క్రియా రూపాలలో వుంటుంది. తెలుగులో వుండే అన్ని క్రియారూపాలకు గ్రాంథిక, శిష్ట వ్యావహారిక రూపాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ వ్యాకరణ గ్రంథం చదవాలి.
తరగతి పరీక్షలకు అవసరమైన భాషాభాగములు, విభక్తులు, ప్రకృతి-వికృతులు, సంధులు, సమాసాలు, అలంకారాలు, ఛందస్సు వంటి సమస్త విషయాలను సమగ్రంగా, సమన్వయంతో అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఈ వ్యాకరణ గ్రంథం చదవాలి.
ప్రశ్న-సమాధానం పద్ధతిలో రచింపబడిన సవివరమైన, సమగ్రమైన ప్రప్రథమ తెలుగు వ్యాకరణ గ్రంథం ఇది.
విద్యార్ధులకు చదువ వలసిన విషయం స్పష్టంగా, నిర్ధిష్టంగా తెలిపేందుకు- చదివిన విషయాన్ని వారు సులభంగా గుర్తుంచుకొనేందుకు - ఈ ప్రశ్న-సమాధానం పద్దతి ఉపకరిస్తుంది.
ప్రతి తెలుగు భాషాభిమాని బోధకుని అవసరం లేకుండా తెలుగు భాషపై పట్టు సాధించాలి అంటే ఈ తెలుగు వ్యాకరణ చంద్రికకు మించిన పుస్తకం మార్కెట్‌లో మరొకటి లేదని ఘంటాపథంగా చెప్పగలం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good