భారతదేశ ప్రజలకు జైమిని భారతం సుప్రసిద్ధమే అయినా, దీనిలో వున్న చిత్ర విచిత్ర కథా ప్రసంగాలకు ఉన్నంత ప్రసిద్ధి, దీనిలో వున్న భక్తి మార్గ - తత్త్వమార్గాల సమన్వయాలకు ఉన్నట్లు కనిపించదు. నేను చూసినంతలో దీనికి గల అనువాదాలు కూడా కథాతత్పరాలుగానే సాగాయి.

మహాభారతం సుప్రసిద్ధం. జైమిని భారతం ఎక్కడిది? అని మనం కొంచెం తెలుసుకోవలసి వున్నది.

జైమిని వ్యాసశిష్యుడైన మహాతపస్వి, మహామేధావి, మహాపండితుడు. ఎంతటి మహాత్ముడంటే, తన గురువైన వేదవ్యాసులవారే ఈయన్ని విష్ణుపురాణంలో - ''సామగోజైమిని: కవి:'' అని మెచ్చుకున్నారు. అంటే సామవేదాధ్యయనం చేసిన మా జైమిని మంచి కవి అని గురువుగారే ఈయనకు మంచి సర్టిఫికెట్‌ ఇచ్చారు. ఈయన కేవలం సామవేదం ఒక్కటే చదువుకున్నాడని అనుకోకూడదు. ఆయన చతుర్వేదాలు, శిక్షాదిశాస్త్రాలు, సమస్తవిద్యలు ఆపోశనం పట్టిన మహామేధావి.

అయితే, జైమిని మహర్షి పేరు వినంగానే శాస్త్రాలు చదువుకున్న పండితులకి మీమాంసాశాస్త్రమే గుర్తు వస్తూవుంటుంది. ఎందుకంటే వేదోక్తమైన కర్మలను ఆచరించడం మాత్రమే మోక్షానికి ప్రధానమార్గమని ప్రబోధం చేసిన మీమాంసా శాస్త్రానికి మూలసూత్రాలను రచించిన మహానుభావుడు జైమిని మహర్షే.

ఆయన రాసిన జైమినీయ మీమాంసాసూత్రాలు ఎంత పవిత్రమైనవి, ఎంత గంభీరమైనవి అంటే, కుమారిలభట్టు అంతటివాడు వీరి సూత్రాలకు వ్యాఖ్యానం వ్రాశాడు. కుమారిల భట్టులవారు అంటే - శంకరాచార్యులవారు అద్వైతస్థాపన చేయడం కోసం ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తరువాత, మొట్టమొదటగా కుమారిల భట్టువారు ఎక్కడ వున్నారో తెలుసుకొని, వారి దగ్గరికి వెళ్లి, వారితో వాదం చేసి, వారిచేత ఔను అనిపించుకొంటే గాని తన సిద్ధాంతానికి విలువ రాదు - అని ఎవరిని గురించైతే భావన చేశారో, అటువంటి విలువైన మహర్షి ఆయన. ఆ కుమారిలభట్టుల వారు ఈ జైమినీయ మీమాంసాసూత్రాల మీద అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం వ్రాశారు. దాన్నే శ్లోక వార్తికమని లేక తంత్రవార్తికమని అంటారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good