తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

సజీవ స్మృతులు :

రేణుక చేతిలో పుస్తకము వున్నా, మాటిమాటికీ దృష్టి గుమ్మముదిక్కే పోతోంది. కాసేపు చూచి, అది క్రిందపెట్టి, మరలా గుమ్మము దగ్గర కొచ్చింది.

''మీరు తొందరగా వచ్చారా రేణుకగారూ?'' ప్రక్కింటి యిల్లాలు అడిగింది.

''ఆ ఏం!'' తడబాటుగా ప్రశ్నించింది.

''ఏం లేదండీ. మా పిల్లలు బడి నుండి యింకా రాలేదు.''

''నేను అందుకే చూస్తున్నాను. మా వసుధ కూడా ఇంకా రాలేదు.'' వారి మాటలు పూర్తికాకమునుపే, పదిహేడేళ్ళ అమ్మాయి మధ్యనున్నది ఇరువైపులా పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయి, పదేళ్ళ అబ్బాయి నడుస్తూ ఉత్సాహంగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నడుస్తున్నారు.

''వసూ! ఇంత ఆలస్యము అయిందేమిటమ్మా?'' కూతుర్ని ప్రశ్నించింది రేణుక.....

పేజీలు : 303

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good