మెడికల్‌ కాలేజి హాస్టల్‌ రూమ్‌ మేట్‌ అచ్చాయమ్మ. మీ బట్టలకి సోపు పెట్టనా అని అడిగితే అతి అమాయకురాలు. అచ్చాయమ్మలోని ఆత్మన్యూనతా భావాన్ని సంస్కరించి డాక్టర్‌ అచ్యుతగా మారాలని నిర్మల అనుకోవటంతో సరిపోదు. అచ్యుత బాధ్యతని, తన భుజాలపై వేసుకునే శక్తి వున్నపుడే అది సత్ఫలితాలనిస్తుంది. అదిలేనపుడు విషాదాంత మవుతుంది అన్న గుణపాఠం డాక్టర్‌ నిర్మలని అమెరికానించి ఇండియాకి రప్పిస్తుంది.
మానవ విలువలని ప్రతిఫలించిన, అపూర్వ సృష్టి శ్రీమతి మాలతీ చందూర్‌ మరో నవల గౌతమీపుత్రి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good