దాదాపు 10,000 తెలుగు పదాలకు హింది అర్దాలనిచ్చే నిఘంటువు. దేశానికి స్వాతంత్యం : మనిషికి స్వచ్చ: పదానికి అర్ధం : అర్ధానికి నిఘంటువు. : తప్పనిసరి తప్పదుమరి .

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good