ఈ పుస్తకంలో బీర్బల్ని ఎలా కలిసాడు?, బీర్బల్ స్వర్గానికి వెళ్ళడం, అన్నింటికంటే శ్రేష్టమైన కూరగాయ, బీర్బల్ యొక్క కిచిడి, ఒక లోభి అతని కుండ, అంతా మన మంచికే జరుగుతుంది, అతి తెలివైన, అతి తెలివి తక్కువది, ఇక్కడ కాదు, అక్కడ కాదు, గుడ్డివాళ్ళ జాబితా, తిరిగి కలయిక, కాకుల విషయం, ఎర్రగా కాలిన ఇనుపకడ్డి పరీక్షా, నలుగురు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు, మూడు ప్రశ్నలు, ఎండా, నీడ, ఏనుగు యొక్క పాదముద్ర, తెలివితక్కువ భాహ్మణుడు, పండితుని మాతృబాష, రైదాస్ అనే కవి, ఒంటె యొక్క వంకర మెడ, రాజుగారి చిలుక, అక్బరు యొక్క మహా భరతం, ఒక రచయిత కల, భగవంతుని కంటే గొప్ప.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good