మన తోలి భారత రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందినవారు. విశేష శ్రమల కోర్చి విద్యాభ్యాసం చేశారు. విద్యార్ధిగా ఉన్నపుడే కళాశాలకు సంబంధించిన సమస్యలపై పోరాడేవారు. ప్లీడరు పట్టా తీసుకున్నారు. న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీసు ప్రారంభించారు. దేశం కోసం ప్రాక్టీస్ వదిలేసి జాతీయోద్యమంలో చేరారు. జాతిపిత గాంధీజీ అనుయాయులయ్యారు. 1920  నుంచి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున జరిగిన ప్రతి పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. అనేక త్యాగాలు చేసి పలుమార్లు జైళ్లకు వెళ్లి, అష్టకష్టాలు పది భారత దేశానికి స్వాతంత్యం సంపాదించడంలో యెనలేని కృషి చేశారు. స్వాతంత్యం వచ్చాక భారత రాజ్యాంగం పరిషత్తుకు అధ్యక్షులై భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good