భారత నిర్మాణ కార్యక్రమంలో మహత్తర జీవితం సాగించిన మహనీయుడు ఆచార్య వినోబాభావే, బహుభాషావేత్త, వేదాంత విజ్ఞాన విశ్వాసాల్ని ప్రోత్సహించిన దేశాబక్తుడు వినోబా.మహారాస్త్రంలోని  కులాలా జిలా గాగోడ గ్రామంలో 11 సెప్టెంబర్ 1895 లో జనించారు. నరహరి సంభూరావు, రుక్మిణీదేవి గార్లు వీరి తల్లిదండ్రులు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన వినోబాకు నలుగురు సోదరులు, ఒక సోదరి, వీరిలో వినోబానే పెద్దవారు
వినోబా భావే బాల్యం, ఆశ్రమ వాసి , .. స్వత్రంత్ర సమారా యోడుడుగా.. భూదానోద్యమం...భూదానోద్యమ ;ప్రేరణ... విదేశీ పర్యటన...వినోబా ఆశయాలు  .. విద్యా... పంచశక్తి... బ్రహ్మ విద్య....సర్వోదయ పాత్ర...బ్రహ్మ మందిరం...ఆశ్రమ నియమాలు- ఆశయాలు... గీతా మిషన్ ...ఉపాద్యాయుల కర్తవ్యం... నిరాహారదీక్ష.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good