ఈ పుస్తకంలో పరిచయం, పండిత కుటుంబం, బాల్యం - విద్యాభ్యాసం, ప్రాక్టీసు - వివాహం, జడ్జి గారిచే అభినందన, గుర్రపు స్వారి, కుల మత బేధాలు లేని స్నేహం, విదేశి వస్తు సేకరణ, తన పిల్లలను తీర్చిదిద్దడం, కుమారుని ప్రాక్టీసు - వివాహం, రాజకీయ రంగ ప్రవేశం, హోమ రూల్ ఉద్యమం, జలియన్ వల బాగ్ ఉదంతం, పత్రిక స్ధాపన, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, సహాయ నిరాకరణ, మొదటిసారి జైలు అనుభావ్వం, విజయవాడ సమావేశం, ఉప్పుసత్యాగ్రహం, తుది శ్వాస గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good