ఈ పుస్తకంలో శుభోదయం, శివాజీ జననం - బాల్యం, ముగ్గురు గురువులు, దయ - దేశ భక్తీ - ఆత్మాభిమానం, మాతృభూమికి నమస్కరిస్తాను!, మహారాష్ట్ర జాతి నిర్మాణం, తల్లి దీవెన - తోరణ విజయం, ప్రతిజ్ఞ - విజయాలు, అమ్మ! నివు నా తల్లితో సమానము!, తండ్రికి చెరసాల విముక్తి, ఎత్తుకి పై ఎత్తు, శైస్తాఖాన్ పలాయనం, గర్జించిన మరతవిరుడు, కోట దక్కింది - 'సింహం' పోయింది, పట్టాభిషేకం, తల్లి ఆనందం, శివాజీ చరిత్ర జ్యోతి గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good