ఈ పుస్తకంలో ఉపోద్ఘాతం, నవగ్రహాల స్ధానాలు - సంచారాలు, శుక్ర గ్రహ గుణగణాలు, శుక్ర గ్రహ స్వరూపం - వృతాంతం, శుక్ర గ్రహ మంత్రం పురశ్చరణ, శుక్ర గ్రహ హూమ విధానం, శుక్ర గ్రహ లఘు హూమ పదాతి, శుక్ర గ్రహ వైదిక మంత్రం జప విధానం, వివిధ శుక్ర గ్రహ మంత్రాలూ,  కవచ స్తోత్రం, శుక్ర గ్రహ శత నమ స్తోత్రం, మహా లక్ష్మి అష్టకం,శుక్ర గ్రహ ప్రభావం - నివారణ, శుక్ర గ్రహ సంఖ్యా విశేషాలు గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good