మేదస్సు పెంచే గ్రంధ పఠనం
ఎప్పుడు పుస్తకాలను ఎవరు చదువుతారు?
అంత టి.వి లాకు అలవాటు పడిపోయారు?
కావలసిన సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో దొరుకుతున్నపుడు పుస్తకాల అవసరం ఉన్నదా?
కంప్యూటర్ లో వుంటె చాలు సమస్తం జ్ఞానం మన చెంతనే ఉన్నట్టు లెక్క , ఇక పుస్తకాల అవసరం ఏముంది?
కంప్యూటర్ కూడా అక్కరలేదు మొబైల్ లోనే ఏదైనా చదివే వీలున్నపుడు ఆచ్చులో ఉన్న అక్షరానికి విలువేముంది 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good