శాస్త్రీయ కర్నాటక సంగీతంలో విద్వత్తు:

గాన ఫణితిలో పరిణతి గల వ్యక్తిత్వం:

రేడియో కళాకారిణిఆ లలిత సంగీతానికి,

ధ్వని మాధ్యమంలో నాటకాభినయానికి,

అపురూపంగా వన్నె తెచ్చిన విదుషి

పద్మశ్రీ శ్రీరంగం గోపాలరత్నం

 

ప్రశస్తగానం అర్థంతరంగా నిలిచిపోయినట్టు

నడి నింగిని అస్తమించిన సంగీత చూడామణి

జీవితం, సంగీత యాత్ర, ఎలా నడిచాయి?

ఎక్కడ ప్రారంభం? ఎక్కడ ముగింపు?

 

ఆసక్తికరంగా శ్రీరంగం గోపాలరత్నం

వ్యక్తిత్వాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నమే

ఈ చిన్న పుస్తకం

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good