దుష్టులను శిక్షించడానికీ, శిష్టులను వరదాన-అభయ ప్రదానాదులతో రక్షించడానికీ విష్ణుభగవానుడు చాలా అవతారాలెత్తాడని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఏయే అవతారాలు? వాటి చరిత్ర ఏమిటీ? వేదవ్యాసుడే పురాణాన్ని ఎలా గ్రంధస్ధం చేశాడు? అవన్నీ ఈ శ్రీ మహావిష్ణుపురాంలోనే ఉన్నాయి.
శ్రీమహావిష్ణు పురాణం పరాశరమహర్షి ప్రణీతము. సుమారుగా 6,412 శ్లోకాలతో అలరారుతుందీ పురాణం. వ్యాసవిరచితమని చెప్పడానికి కారణం ఇది వ్యాసజనకుడైన శ్రీపరాశరుల వారి చేత మైత్రేయ మహామునికి మొదట వివరింపబడగా, మైత్రేయుని వల్ల విని, వ్యాసుడు దీన్ని విష్ణుపురాణంగా గ్రంథస్ధం చేశాడు-అని ప్రతీతి.
పరమాత్మ శ్రీమహావిష్ణువు ఉద్భవ-ప్రాభవాలు, అవతార అంశలు, విష్ణుభక్తి స్వరూప వైశిష్ట్యం, స్తోత్రాలు, ఉపాఖ్యానాలు వంటి అంశాలెన్నో ఈ పురాణంలో స్పష్టంగా ప్రతిపాదింపబడినాయి. మొత్తం ఆరు అంశలుగా విస్తరించిన శ్రీ విష్ణుపురాంలో, పురాణ లక్షణాలుగా చెప్పబడే సర్గ-ప్రతిసర్గ, వంశ-మన్వంతర-వంశాను చరితం అనే ఐదు లక్షణాలు వివరంగా ఉన్నాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good