ఈ పుస్తకంలో శ్రీ కృష్ణుడు - ఎనిమిది మంది భార్యలు, సమంతకమని కదా, శిశుపాలుడు, భామనసురుడు, పండరికుని వృతాంతం, జరాసంధుని వధ, శ్రీ కృష్ణుని బాల్య స్నేహితుడు కుచేలుడు, నృగరాజు - గోదాన పుణ్యఫలం, శ్రీ కృష్ణ రాయబారం, కురుక్షేత్ర యుదంలో శ్రీ కృష్ణుని పాత్ర, సైంధవుడి వధ, గితోపదేసం, అవతార సమాప్తం, భూదేవి కడగండ్లు, ఆకాశ వాణి హెచరిక మొదలగు వాటి గురించి ఉన్నవ్వి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good