ఈ పుస్తకం అత్యంత ఆధునిక పద్దతిలో ఎంతో విపులంగా పిల్లలు, పెద్దలకు ఇంగ్లీష్ భాషను సులభంగా సరళమైన శైలిలో రూపొందించ బడినది.
ఇంగ్లీష్ అక్షరాల పరిచయము నుండి గ్రామరు, ముఖ్యమైన సంభాషణలు (conversations)  లో ఉపయోగించే పదాలు వాక్యాలు చెప్పటంలో సరైన ఉచ్చరణ వాటి పద్దతులు నేర్చుకుని ఇంగ్లీష్ ధారాళంగా మాట్లాడే నైపుణ్యము ఇవ్వబడినది.
తెలియకుండా అనేక తప్పులు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేస్తుంటాం , కొన్ని వందల వాక్యాలను కరెక్టుగా ఎలా మాట్లాడాలో తెలిపి, మన జీవితంలో తార సిల్లె అనేక వస్తువులను ఇంగ్లీష్ లో ఎలా పిలవాలో వర్గీకరించి తెలిపిన పుస్తకం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good