చాల కాలంగా సులువుగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం నేర్చుకోండి అంటూ ఎన్నో పుస్తకాలూ వస్తున్నాయి. మనలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస బాగా పెరిగిందని అర్ధమవుతుంది. ఇదొక మంచి జిగ్నభిలష!
తెలుగు తెలిసిన వారు సులువుగా మాట్లాడటం వచ్చానేది నూటికి నూరుపాళ్ళు నిజమే!కానీ.... దాన్ని అంచలంచలుగా సాధన చేస్తేనే సాధన చేస్తేనే సాధ్యముతుంది. అందుకు కావలసిన పాఠాలను గని సరంసాలను గని, ఒక కొత్త తరహాలో రూపొందించబడినది ఈ పుస్తకం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good