ఇప్పటివరకు గీతకు వెలువడినన్ని వ్యాఖ్యానములు సాధారణముగా మరే కొద్ది గ్రంథములకో వెలువడియుండును. గీతకు గల వ్యాఖ్యానము లన్నింటియందును యీ జ్ఞానేశ్వరితో సాటివచ్చు వ్యాఖ్య మరొకటి యుండబోదు. ఏ ప్రత్యేక సాంప్రదాయమునకూ సమన్వయపరచి వ్యాఖ్యానింపకపోవుటే యిందలి ప్రత్యేకత. అన్నివిధములగు సాంప్రదాయములకు అతీతుడై యథార్ధమగు గీతా హృదయమును సుబోధక మొనర్చుటకు శ్రీజ్ఞానదేవులీ గ్రంథమున ప్రయత్నించిరి. ఇందలి ప్రత్యేకత యిందుగల వర్ణనావిధానము. ఏదైనా ఒక విషయమును గురించి చెప్పదలచినచో పాఠకులు ముగ్ధులగునటుల విశదీకరించి, స్పష్టముగా చెప్పబడియున్నది. ఎంతటి గంభీర విషయమైనను పెక్కు ఉపమానములతో సుబోధక మొనర్చబడి యున్నది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good