ఇవాళ్ళ 'హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం' చాల ప్రాచుర్యం పొందింది. ఎందుకంటే మనిషి యొక్క భవిష్యత్తు తెలుసుకోవడానికి చాల సులువైన విధానం కలిగి ఉండటమే. అరచేతిలో కొన్ని ప్రధాన రేఖలను మాత్రమే తీసుకోని వాటి స్ధితి గతులను బట్టి మనిషి జీవితాన్ని అంచనా వేయడం ఈ గ్రంధం ముఖ్య ఉద్దేశం. జ్యోతిష్య రిత్య గ్రహ ప్రభావాలను బట్టి మనుషుల పరిస్ధితులు మారుతున్తాయని వేదచార్యులు వివరించారు. హస్తంలో కూడా ఆయ గ్రహ స్ధానాలను నిర్ణయించి, వాటికీ అరచేతి రేఖలను కలిపి హస్త సముద్రికంగా పూర్వ శాస్త్రం రూపొందింది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good