ఇది 'సుక్తసిందు' సూక్తులను సేకరించి విషయనుక్రమనికాలో ఏర్పటు చేసిన పుస్తకము. ఎందరో మహానుభావులు ఈ 'విపులచాప్రుద్వి' అనబడిన ప్రపంచంలో తమ తమ జ్ఞానాన్ని, వివిధ సందర్బాలలో తమ తమ జ్ఞానాన్ని, వివిధ సందర్బాలలో తమ అనుభవాన్ని గూర్చి చక్కని మాటలు వేలిబుచారు. అలంటి మాటలు విని, చదివి మనవారు కూడా ప్రోత్సాహం పొందాలని భావించాను. అందుకే ప్రఖ్యాతమైన ఇంగ్లీష్, సంస్కృతం, తెలుగు, హిందీ, తమిళం వంటి భాషాల నుంచి ఈ సూక్తులను సేకరించి మీ ముందుకు తెసుకొని వస్తున్నాను.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good