మనువు స్త్రీలకు శత్రువా?

శూద్రులకు శాపమా?

కులం, వర్ణం ఒకటేనా?

కులసమస్యకు మనుధర్మం మూలమా? విరుగుడా?

మనుస్ముృతి దళితులను అణగదొక్కిందా?

ప్రపంచమంతా గౌరవించిన మనుధర్మం మనకెందుకు విషమైంది?

మనుధర్మశాస్త్రం పై నిందలు - అసలు నిజాలు 

''మనుధర్మం''

పేజీలు : 105

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good