ఈ పుస్తకం .... ఓ కెలిడో స్కాప్‌

తెరిస్తే...

ఓ వింత సంత... సీతాకోక చిలుకల్లా ఎగిరే రంగు రంగు ఊహు... గంతు వేసే సరదా సంగతుచిలు... ఓ అద్భుత ప్రపంచం పిల్లల కళ్ళ ముందు...

నడిచి వెళుతున్న అతన్ని ‘‘లిఫ్ట్‌ప్లీజ్‌’’ అని ఆ అబ్బాయి ఎందుకు అడిగాడు?

తోటలో దిగిన చందమామ పిట్టతో చెట్లతో ఆడి పాడి చేసిన హడావిడి ఎలా సాగింది?

ఏ పని చేసినా కేవలం ఒక ప్రయోజనంతో సరిపెట్టుకోకుండా రెండు ఉపయోగాలు సాధించడం తెలివైనవాళ్ళ లక్షణం ` అని భావించే ఆ కాకి చేసిన తెలివైన పని ఏమిటి?

గుడ్డి అనుకరణ వల్ల చేటు తెచ్చుకున్న ఆ జామచెట్టు గతి?

ఎన్నో చెట్లకి, పక్షులకి ఆశ్రయం ఇచ్చే ఆ గుట్ట కోరి కోరి రెక్కల్ని తెచ్చుకుని, దాంతోపాటే కష్టాల్ని తెచ్చుకున్న వైనం...

శ్రీను వంకరబుద్ధి ముందు తన వంకర తోక లోపమే కాదనుకున్న పెంపుడు కుక్క రాము స్వగతం...

తనే గొప్పదానినన్న అహంతో చుట్టుపక్క చెట్లతో, పిట్టతో ఏనాడూ సఖ్యంగా లేని ఆ మర్రిచెట్టుకి చివరి క్షణాల్లో కలిగిన జ్ఞానోదయం....

కప్పు కచేరీ చేశాయి... ఎందుకు?

ఇవన్నీ తెలియాంటే ఈ కథల్ని చదవాల్సిందే?

చదివించాల్సిందే !

పేజీలు : 77

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good