సింహావలోకనం  - మూలం : యశ్‌పాల్‌, అనువాదం : ఆలూరి భుజంగరావు

సింహావలోకనం .... ఈ దేశ ప్రజలకు మానవోచితమైన జీవితాన్ని - జీవనాన్ని, స్వేచ్ఛా - స్వాతంత్య్రాలనూ సమకూర్చడం కోసం నిరంతరం సంఘర్షపథంలో  రక్తతర్పణం గావిస్తూ విప్లవాన్ని ఆవాహనం చేస్తున్నాం! - యశ్‌పాల్‌

ప్రజల జీవితాన్ని, జీవనాన్ని - కలుషితం చేస్తూ, పాలకవర్గాలు, వారి తొత్తులూ దోపిడి, అణచివేతల్నూ, నిరంతర హత్యల్నూ, దొంగ ఎదురు కాల్పుల్నూ సాగిస్తూ విప్లవ పోరాటాల్ను రక్తపుటేరుల్లో ముంచడంతోపాటు వంచనా శిల్పంతో ప్రజల మేధస్సులు విభ్రమింప చేయ ప్రయత్నిస్తున్నంత కాలం ఈ దేశానికి - సింహావలోకనం - ప్రాసంగికమే. - ఆలూరి భుజంగరావు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good