సిగ్గు పడితే:
మనల్ని మనం చూసుకోలేం!
మనం స్నానం చేయలేం!
మనం నడవలేం!
మనం పరుగెత్తలేం!
మనం చదువుకోలేం!
మనం మాట్లాడలేం!
మనం పోటీపడలేం!
మనం ఉద్యోగించలేం!
మనం ప్రేమించలేం!
మనం పెళ్ళి చేసుకోలేం!
మనం సుఖించలేం!
మనం పిల్లల్ని కనలేం!
మనం పెత్తనం చెలాయించలేం!
మనం కుర్చీలో కూర్చోలేం!
మనం అధికారంలో ఉండలేం!
మనం పూజించలేం!
మనం ధ్యానించలేం!
ఇన్నివిధాల మనం ఫెయిల్ అయితే ఎలా?
సిగ్గుపడకుండా ఈ పుస్తకం చదివితే సక్సెస్ మనతోనే ఉంటుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good