ఈ పుస్తకంలో ప్రైమరీ మర్కెట్స్ & సెకండరి మర్కెట్స్, మనదెస స్టాక్ మార్కెట్, స్పెక్యులేషన్, మార్కెట్లో భారి పతనాలు" మొదలగు ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good