తరతరాలుగా యావత్‌ ప్రపంచ ప్రనజలను ఆనంద సమ్మోహితులను చేస్తున్న, ప్రపంచ అద్భుతాల్లో ఒకటిగా కొలవబడుతున్న మహా కట్టడం తాజ్‌మహల్‌.

యావత్‌ భారతం గర్వించదగిన ఈ అమర ప్రేమ చిహ్నం ఎందుకు రూపుదిద్దుకుంది? ఎలా ప్రతిష్టిత మయ్యింది.

దాని నిర్మాణం వెనుక ఎంత ఆవేదన, ఎంత క్షోభ దాగున్నాయి.

మొఘల్‌ రాజ అంత:పురంలోని సాధుతత్వము, క్రౌర్యము, వీరత్వము, నీచత్వము, ఎత్తులపై ఎత్తులు, పదవీ దాహం, విరక్తి అన్నింటికీ మించి మత దురహంకారం, పరమత సహనం వీటన్నిటికీ అమరమైన అక్షర రూపకల్పన.

పేజీలు : 232

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good