స్త్రీ పురుషులు సమానమే అయినప్పటికీ లైంగిక ఆలోచనలు, అనుభూతులు వాళ్ళ వాళ్ళ సెక్స్ సైకాలజీ బట్టి ఉంటాయి. కొందరి విషయంలో వాళ్ళ మనసుల లోతుల్ని త్రవ్వి చుస్తే తప్ప వాళ్ళ సెక్స్ సైకాలజీ అంతుపట్టదు. సెక్స్ సైకాలజీ అన్తుపత్తనప్పుడు వాళ్ళ ప్రవర్తనలు కూడా అంతుపట్టకుండా ఉంటాయి. లైంగిక విషయాల్లో కోరిక, కమోద్రేకం, సుఖప్రప్తి అనేవి స్త్రీ పురుష సెక్స్ సైకాలజీ బట్టి హెచు తగ్గులు ఉంటాయి.సెక్స్ సైకాలజీ విశ్లేషించడం సంక్లిస్తామైనప్పటికి సామాన్య పాఠకునికి అర్ధమయ్యే రీతిలో వివరించడానికి పూనుకున్నాను. ఇందులోని విషయాలపై మీ సూచనలని, సలహాలని తెలియజేసినట్లయితే మలిగ్రందంలో సెక్స్ సైకాలజీ మరింత విస్లేశిన్చాగాలమని ఆశిస్తున్నాము.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good