"అయినా నాకెందుకో అనిపించేది. దైవం మనకు సాయం చేస్తాడనీ, ఎప్పటికైనా మీరు నావారౌతారనీ..." అన్నది సుందరి సత్యంతో.

సత్యమూర్తి ఎం.ఏ., ఫస్టుక్లాసులో పాసైనా తల్లికి వైద్యం కూడా చేయించుకోలేని దురదృష్టవంతుడు. విధి చాలా విచిత్రంగా అతన్ని ఒక సంపన్న కుటుంబంతో కలిపింది.

మచ్చలేని అద్భుతవ్యక్తి సత్యమూర్తి. ఒక కుటుంబాన్ని మునిగిపోకుండా రక్షించిన ధీశాలి - ఉత్తముడు.

అరుదైన పాత్రచిత్రణతో, పంచవన్నెల మనోహర వర్ణచిత్రంలా సాగిన నవల 'సత్యం శివం సుందరం'

రచనలో ఉన్నత ప్రమాణాలకోసం కలలుకనే పాఠకలోకానికి సాహిత్య ఎడారిలో ఒయాసిస్‌లాంటి అందమైన నవల - సత్యం శివం సుందరం

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good