ఈ బుక్ లో 1. శ్రీ విష్ణు హృదయ స్తోత్రము... 2. శ్రీ నారాయణ హృదయము... 3. శ్రీ ఆదిత్య హృదయమ్ .. 4. శివ హృదయము,.... 5. శ్రీ లక్ష్మి హ్రదయ స్తోత్రమ్ .. 6. శ్రీ గాయత్రీ హృదయమ్  7. శ్రీ కాలి హృదయమ్  8. శ్రీ కాలి కవచం 9. అధ శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్  10. శ్రీ షోడశీ హృదయమ్  11. తారామ్రా హృదయమ్  12 శ్రీ చిన్న మస్తాదేవి హృదయమ్ .. 13 త్రిపురభైరవీ హృదయమ్ 14 . శ్రీ బగళాముఖి హృదయమ్ 15 . శ్రీ దూమావాతే హృదయమ్  16. శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good