శరత్‌ సాహిత్యం
19వ శతాబ్దం మధ్య నుండి 20వ శతాబ్దం మధ్య వరకు శరత్‌ వర్ణించిన స్త్రీ జీవించిన సాంసారిక, సామాజిక పరిస్థితులే కొంచెం అటూ ఇటూగా తెలుగునాట కూడా ఉన్నాయి. స్త్రీలోని బహుముఖీన స్వభావాలు తెలుగు పాఠకులనూ, ప్రధానంగా స్త్రీలనూ ఆకర్షించాయి. అందుకే తెలుగు పాఠకులకు శరత్‌ అత్యంత ఆదరణీయ రచయిత కాగలిగాడు. శరత్‌ రచనలను పలువురు రచయితలు తెలుగులోకి అనువదించారు. వీరిలో బొందలపాటి శివరామకృష్ణ, శకుంతలాదేవి గార్ల అనువాదం సరళంగానూ, సూటిగానూ, మూల విధేయంగానూ ఉంటుంది. అందుకే పాఠకులాదరించారు. తమవాడుగా శరత్‌ను భావించారు. కనుకనే చదవడం నేర్చిన ప్రతి తెలుగువాడి హృదయంలోనూ అభిమాన రచయితగా భద్రపీఠం పొందాడు శరత్‌.
బెంగాలీ సాహిత్యంలో తెలుగువాడి గుండెల చప్పుడు... వినబడ్డది అందరికప్పుడు - శరత్‌ రచన చదివేటప్పుడు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good