ప్రాచీన వాస్తుశాస్త్రంలో నిర్మాణానికి సంబంధించి వివరించిన సాంకేతిక విషయాలు, నియమాలు, నిబంధనలు ప్రస్తుతకాలంలోని ఇంజినీరింగ్‌ విషయాలకు, ప్రభుత్వ నియమాలకు సారుప్యత కనిపిస్తుంది. గృహ నిర్మాణానికి సంబంధించి ''వాస్తు నియమాలు అయినా ప్రభుత్వ నియమాలు అయినా వాటి ఉద్దేశ్యం మాత్రం ఒకటే. అది ధృఢమైన గాలి వెలుతురు ధారాళంగా వచ్చేట్లు, ఇరుగు పొరుగువారికి ఇబ్బంది లేకుండా, సౌకర్యవంతంగా ఇల్లు నిర్మించుకోవటం. వాస్తుశాస్త్రం ఇంటిని నిర్మించుకోవడానికి ఉపయోగపడే శాస్త్రం. ఇల్లు కూలగొట్టుకోవడానికి వాడే శాస్త్రం కాదు. కావున అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి వాస్తుశాస్త్ర ప్రకారం గృహ నిర్మాణం చేసుకోవాలి. - ఇటికాల భాస్కర్‌

Pages : 328

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good