గృహస్థులు, సన్న్యాసులకు భిక్షనీయడం ఆచారం, ధర్మం కూడా. సన్న్యాసి ఇచ్చే భిక్ష ఉందా? ఉంది. అది వాగ్రూప భిక్ష. అక్షర భిక్ష. తరతరాలను తరింపజేసే తరుగని భిక్ష.

కంచి మహాస్వామివారు తమిళంలో ప్రసంగించగా శ్రీ కంచి మహాస్వామి పీఠారోహణ శతాబ్ది మహోత్సవ ట్రస్టు, ముంబై వారు - ఆంగ్లంలో అనువదింపజేసిన సుమారు ఆరువేల పుటల పైబడియున్న ఏడు సంపుటాలను 2006లో 'వాయిస్‌ ఆఫ్‌ గాడ్‌' పేరుతో ప్రచురించారు.

ఈ సంపుటంలోని విషయాలు సంఘసేవ - ఆచారములు - ఆహార నియమములు. ఇవి ఆంగ్లంలోని మూడవ సంపుటంలో ఉన్నాయి.

Pages : 198

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good