కౌళ్ళూ, వడ్డీలూ, లాభాల వల్ల వచ్చే మోసకారి ఆదాయాలతో 'శ్రమ దోపిడీ' జరిగే సమాజం, అన్ని కోణాలలోనూ మారే విధంగా, 'కార్మిక వర్గ విముక్తి' కోసం, 'వర్గ భేదాలు లేని' సమాజం కోసం, మానవులందరూ తెలుసుకోవలిసిన విజ్ఞానాన్ని అందించే రచనలు చేయడానికే తమ 'మేధా శ్రమలను' వెచ్చించిన మార్క్సు-ఎంగెల్సులిద్దరూ, శ్రామిక వర్గ విప్లవ కారులవుతారు!

'సంపద' అనేది, శ్రమ చేసే జనాభాకి 'జీతాల' భాగం గానూ, శ్రమ చెయ్యని జనాభాకి 'అదనపు విలువ' భాగం గానూ విడిపోయే సమాజంలో, ఈ సామాజిక సంపదా, జాతీయ సంపదా అనే మాటలు, పూర్తిగా అర్థరహితమైన అబద్దపు మాటలే!

పేజీలు : 141

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good