భూమి పుట్టుక నుండి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వరకూ మానవ జాతి వికాసం వివరిస్తూ అందులో నూతన రాతియుగం, జూడాయిజం, ఏధన్స్‌ కళావైభవం; జీసస్‌ జీవితం, ఇస్లాం ఎదుగుదల, అమెరికాను కనుకొనడం, పారిశ్రామిక విప్లవం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఓ క్రమంలో వివరించిన కధవంటి రచన.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good