విష్ణువు సహస్రనామంలోని ప్రతి అక్షరంలోనూ, అచ్చులోనూ, హల్లు లోనూ, స్వర ఆరోహణ, అవరోహణల్లోనూ వ్యక్తమవుతాడు.
విష్ణుసహస్రనామం ఆచార్యుని అనుశాసనం

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good