స్త్రీని మురిపించి, మరిపించి దగా చెయ్యడం అనాది నుంచీ నడుస్తున్న జీవన లీల. అయితే స్త్రీ పరిస్ధితులని ఎదుర్కొని, విజ్ఞానపతి అయి, వృత్తిరీత్యా ఉన్నత స్ధానంలో ఉండి, తన వృత్తి ధర్మ నిర్వహణలో ఆ వంచించిన వ్యక్తే ఎదుట సాక్షాత్కరించినపుడు, ఆ స్త్రీ ఏం చేయ్యాలి. ఏం చేస్తుంది? అతన్ని క్షమిస్తుందా? ద్వేషిస్తుందా? లేక వృత్తి బాధ్యత నుంచి పిరికిపందలా పారిపోతుందా? యుగయుగాల వారసత్వంగా లభించిన పురుష ప్రకృతిలోని అహంకారానికి, పశుబలానికి తగిన జవాబు చెప్పగులగుతుందా? ఎడ్వకేట్‌ సుమిత్ర ఏం చెబుతుంది? తన వ్యక్తిత్వం ఏవిధంగా నిరూపించుకుంటుంది?

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good