ఇందులో 18 కథలున్నాయి. వాటిలో 11 కథలు ''కేపిటల్‌ కథలు'' పేరుతో విజయనగరం నుండి వెలువడుతున్న ''నాని'' మాసపత్రికలో కొన్ని నెలల పాటు వచ్చాయి. మూఢనమ్మకాల్ని వ్యతిరేకించే కథలు మూడు. ఇతర విషయాలకు సంబంధించినవి నాలుగు. కేపిటల్‌ కథలు అంటే కార్ల్‌ మార్క్స్‌ రాసిన కేపిటలే. మార్క్స్‌ జర్మనీ దేశస్థుడు. మానవులకు, మానవ సమాజం గురించి తెలుసుకోవడానికి మించిన గ్న్యానం వుండదు. అటువంటి మానవ సమాజం గురించీ, మనుషుల మధ్య శ్రమ సంబంధాల గురించీ, శ్రమ దోపిడీ గురించీ శాస్త్రీయంగా లెక్కలతో సహా వివరించిన పుస్తకం ''కేపిటల్‌''.

పేజీలు : 112

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good