ఈ గడ్డ మీద నిత్యము, నిరంతరమూ ఆలోచనలు-ఆచరణ-పోరాటం నడుస్తూనే ఉన్నాయి. ఆత్మబలిదానాలూ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి సిల్‌సిలా పోరాటాలల్లో వరంగల్‌ జిల్లాలోని పరకాల మైదాన ప్రాంతంలో 2000 సంవత్సరంలో పనిచేసిన దళ జీవితానికి సంబంధించినవి ఈ రెండు కథలు. ఒక రకంగా ఇవి రెండు కూడా భారతి అనుభవించి, ఆ వొత్తిడిని, వీరోచిత పోరాట జీవితాన్ని, నిర్బంధాన్ని అనుభవించి అనుభవిస్తూ పలవరిస్తున్న క్రమంలో రూపొందిన కథలివి. ఇవి కల్పిత గాథలు ఎంత మాత్రం కాదు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good