ఈ పుస్తకంలో రేఖ గణితం, రేఖలు - భావనలు, రేఖలు, పటాలు, జ్యమేత్రిక్ బాక్స్, కోణాలు, బహుభుజి గురించి వాటిలో రకాల గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good