పిల్లల పేర్లు పుస్తకాలూ తెలుగులో ఇప్పటికే 7, 8 ఉండగా మరో పుస్తకం ఎందుకు? అన్న సందేహాన్ని మా ఫ్రెండ్స్ కొందరు వేలిబుచారు. తెలుగులో ఇటువంటి పుస్తకాలూ వచ్చిన మాట నిజమే. కానీ వాటిని పరిశిలించి చుస్తే అందులో చాల వరకు సాధారణమైన పేర్లతో వాటి అర్ధాన్ని వివరిస్తూ అల్ఫబెతికల్గా పుస్తకాన్ని నింపివేసి ఉంటుంది. అందమైన పేర్లు పిల్లలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయి. అందుకే రాశుల రిత్య తగిన పేర్లు పెట్టుకునే విధంగా రుపొందించబడిన మొట్టమొదటి పుస్తకం. ఇందులో చిన్నారులకు పెట్టె పేర్లు తేలికగా ఉండేటట్లు జాగ్రత్త పడ్డాను.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good