మీనా బింద్రా చేసి చూపింది

జాసు శిల్పి చేసి చూపింది

నీనా లేఖి చేసి చూపింది

మరి మీ సంగతేంటి?

ఇది 25 మంది కవితా వ్యాపార వేత్తల సాహస గాథలు. వాళ్ళు యిటు కుటుంబాన్ని, అటు కంపెనీని సమతూకంతో నిభాయించారు. ప్రేమను కురిపిస్తూ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఓర్పును ప్రదర్శించారు. అలా సంక్లిష్ట సమీకరణాలను నిర్వహిస్తూ ఎన్నడూ తమ కృషిని సడలించింది లేదు; పోరాటాన్ని ఆపింది లేదు.

ఈ గాధలు ఒక విషయాన్ని గంబీరంగా స్పష్టం చేస్తాయి. స్త్రీల ఆలోచన, ఆచరణ భిన్నంగా వుంటుంది అయినా వాళ్లూ విజయాలు సాధిస్తారు. విజయం అంటే ఏమిటంటే అది మీరు నిర్ణయించాల్సి వుంటుంది.

Pages : 350

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good