కామ్రేడ్ బెతూన్ ఒక డాక్టరు. చికిత్స చేయటం ఆయన వృత్తి. ఆయన తన నైపుణ్యాన్ని అనుక్షణం మెరుగు పర్చుకున్నాడు. 8వ రూట్ సేనకు సంబంధించిన వైద్య సేవా విభాగంలో అది అద్వితీయమై నిలిచింది. తాము చేసే పనికి యేదో కొంత భిన్నంగా వుండే మరే పని కనిపించినా, అందులోకి మరుక్షణం ఎగిరి గంతేసే వాళ్ళకు, సాంకేతిక కృషి నిరుపయోగమైందిగా పరిగణిస్తూ అందులో మున్ముందు పైకి వచ్చే అవకాశాలు లేవని భావించే వాళ్ళకు ఆయన కృషి మార్గదర్శకమైన ఆదర్శం. -మావో

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good