నర్సింహయ్యగారి గురించి నా మొదటి జ్ఞాపకం ఒక రాజకీయ పాఠశాల. ఖచ్చితంగా ఎప్పుడో జ్ఞాపకం లేదు గానీ, నేను విద్యార్థి సంఘంలో పని చేసేటప్పుడు జరిగిన రాజకీయ పాఠశాలలో ఆయన అర్థశాస్ర్త పాఠాన్ని బోధిస్తుంటే విన్నప్పుడు ఒక మంచి అద్యాపకుడుగా నా బుర్రలో ముద్ర పడింది. మంచి భాష, స్వచ్ఛమైన ఉచ్ఛారణ, హడావుడి లేకుండా నింపాదిగా, సుబోధకంగా చెప్పే తీరు అసలు సిసలైన ఉపాధ్యాయుడిని గుర్తుకు తెచ్చింది. ఆయన వేష భాషలు కూడా విద్యాబుధ్దులు నేర్పే అయ్యవారిని తలపించాయి.  - బి.వి. రాఘవులు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good