మభ్య పెట్టే రూపంలోనే వ్యవసాయ విధానాలు రుపొంది అమలౌతున్నాయి. బహుళజాతి కంపెనీలు విత్తనాలు, వ్యవసాయ రసాయనాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాణిజ్యం ద్వారా వ్యవసాయ రంగంపై పట్టుసాధించాయి. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రభావితం చేసే స్థితికి చేరాయి. ఇదే నేటి రైతాంగ దుస్థితికి మూలం. బహుళజాతి కంపెనీల కబంద హస్తాల నుండి రైతుల్ని, వ్యవసాయ రంగాన్ని, ఆహార భద్రతను, దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి. దీని విశ్లేషణే ఈ ప్రచురణ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good