పశ్చిమం నుంచి ప్రసరించినా,

తూర్పునించి ప్రసరించినా

వెలుగెప్పుడూ వెలుగే.


ఎక్కివ వచ్చిన మెట్లను ఒక్కసారి

వెనుతిరిగి చూసినప్పుడు

ఇన్ని మెట్లెక్కామా అని ఆశ్చర్యానందాలు సహజమే.


ఆ మెట్లై, వాటిని అధిరోహించడానికి పరిచిన

వెలుగై, భూపాల రాగాలై

నిలిచిన స్త్రీలకు

వినమ్రంగా

Pages : 104

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good