ఎంత ఒదిగి చెప్పిన సుభాషితం వెలుగును కుమ్మరిస్తూనే ఉంటుంది. నివు చదివినప్పుడు సంతోషపరిస్తే గొప్ప సూక్తి ఉద్భవిస్తుంది. తాత్విక స్పతికంగా మార్పుచెంది సూక్తి అవుతుంది. పెద్దగా చాడువుకోనివాడికి సూక్తులు పుస్తకం చదవడం అత్యంత ఉపయోగకరం. వివేకులు, కలని ఓడపోసి నందువల్ల సూక్తులు ఏర్పడతాయి. సుక్తులంటే నేను భరించలేను నీకు తెలిసింది చెప్పు. సమయం వచినప్పుడు సూక్తి సైనికులకంటే శక్తివంతం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good