పురాణాల గురించి, వేదాల గురించి పాఠకుల అవగాహన పరిధి విస్తృతికి, వైశాల్యానికీ ఉపకరిస్తుందీ 'పురాణవేదమ్‌'.
ప్రాచీనమైనదే పురాణం కాదు
వెనక్కి వెనక్కి పోతే వేదకాలం రాదు
వేద పురాణాలు యిక్కడే యిప్పుడే
యీ రెండింటి వెలుగులోనే
వలసతత్వమూ సామ్రాజ్యవాదమూ
నామరూపాలని కోల్పోతాయి
సనాతన నామరూపాలు
సహజ బహుళత్వంతో వికసిస్తాయి
అదే పురాణ వాదమ్‌
అదే పురాణ వేదమ్‌

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good